Odbojkarska zveza Slovenije

Notice: Undefined index: edit in /home/odbojka/public_html/stran.php on line 78

Notice: Undefined index: edit in /home/odbojka/public_html/stran.php on line 111
Untitled Document

ČLANSTVO


Notice: Undefined index: edit in /home/odbojka/public_html/stran.php on line 598

ČLANSTVO V ODBOJKARSKI ZVEZI SLOVENIJE

Članstvo v OZS je prostovoljno. Članstvo v OZS se pridobi tako, da prosilec predloži generalnemu sekretarju OZS pisno vlogo s priloženimi dokumenti:

  • sklep pristojnega organa kluba oziroma društva oziroma zveze
  • podpisano in žigosano Pristopno izjavo
  • podpisan in žigosan Sporazum o ustanovitvi Odbojkarske zveze Slovenije
  • podpisan in žigosan Sporazum o združevanju sredstev za poslovanje Odbojkarske zveze Slovenije
  • kopijo Statuta kluba ozirom društva oziroma zveze
  • kopijo odločbe upravne enote o vpisu v register društev
  • kopijo potrdila Davčne uprave Republike Slovenije o vpisu v davčni register
  • kopijo obvestila iz poslovnega registra, ki ga vodi Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Članstvo nastopi z dnem odobritve popolne vloge in plačilom članarine. O članstvu odloča generalni sekretar OZS, na podlagi prejete vloge. Statuti članov OZS in morebitnih njihovih članov morajo biti skladni s statutom OZS. K statutom članov OZS poda soglasje Pravno-statutarna komisija OZS. Člani OZS so dolžni ugotoviti in zagotoviti skladnost statutov njihovih članov s statutom OZS.

 

Notice: Undefined index: edit in /home/odbojka/public_html/stran.php on line 1186

Notice: Undefined index: edit in /home/odbojka/public_html/stran.php on line 1204

Notice: Undefined index: edit in /home/odbojka/public_html/gradnik_menu.php on line 6

OZS